Anti Age tuot­teet

ESSE Skinca­ren tuott­teis­ta löy­tyy täy­del­li­nen anti age lin­ja + 40 ihol­le.
DefenceMoisturiser-768x768-me.jpg

De­fence Mois­tu­ri­ser

122€

Nor­maa­lin ja se­kai­hon ke­vyt kos­teus­voi­de

EPEC01-Eye-Contour-Cream-768x768-me.jpg

Eye Con­tour Cream

123€

Lois­ta­va sil­mä­nym­pä­rys­voi­de na­pa­koit­taa ihoa sekä hoi­taa tum­mia sil­mä­na­lusia.


Vai­kut­ta­vat ai­neet: 

Mak­ka­ra­puu-uute; kiin­teyt­tää te­hok­kaas­ti,  Al­bizia-uute; kiin­teyt­tää luo­mien ihoa, vä­hen­tää juon­tei­ta ja tur­vo­tus­ta

EPRM01-Restorative-Moisturiser-768x768-me.jpg

Res­to­ra­ti­ve Mois­tu­ri­ser

133€

Kui­val­le ihol­le ihan­teel­li­nen päi­vä ja yö käyt­töön. Nor­maa­lil­le/se­kai­hol­le yö käyt­töön.

AgelessSerum-768x768-me.jpg

Age­less Se­rum

184€

Vel­tos­tu­neel­le ihol­le, kaik­kiin ikään­ty­mis­muu­tok­siin. Lois­ta­va tuo­te kiin­teyt­tä­mään ihoa jos huo­le­nai­hee­na on vel­tos­tu­nut iho. 

EPRM01-Restorative-Moisturiser-768x768-me.jpg

In­ten­si­ty Se­rum

144€

Vä­li­tön vai­ku­tus, ryp­py­jen si­lot­ta­mi­seen. Lois­ta­va tuo­te jos huo­le­nai­hee­na ry­pyt. So­pii myös tuh­ki­mo­see­ru­mik­si tär­ke­ää ti­lai­suut­ta var­ten.

ProbioticSerum-768x768-me.jpg

Pro­bio­tic Se­rum

118€

Kai­kil­le iho­tyy­peil­le ja so­pii kai­ken ikäi­sil­le. 


Ihon eri­kois­ti­lo­jen hoi­toon (epä­puh­tau­det), ta­sa­pai­not­taa ihon ti­lan.

Mikä ai­heut­taa ikään­ty­mis­muu­tok­sia?

  • Elas­taa­nin ja kol­la­gee­nin ha­joa­mi­nen
  • au­rin­ko
  • va­pail­le ra­di­kaa­leil­le al­tis­tu­mi­nen
  • elä­män­ta­vat (tu­pak­ka/al­ko­ho­li)
  • so­ke­ri

Mi­ten ihon en­nen­ai­kais­ta ikän­ty­mis­tä voi­daan eh­käis­tä?

  • Suo­jaa it­se­si au­rin­gol­ta
  • Pidä huo­li että iho saa tar­peek­si kos­teut­ta. Kos­teus­voi­teen käyt­tö aa­muin ja il­loin iho­tyy­pin mu­kai­sil­la tuot­teil­la. Juon­tei­ta syn­tyy hel­pom­min kui­val­le ihol­le.
  • Elä­män­ta­vat: väl­tä so­ke­ria ja suo­si vi­han­nek­sia. Pidä huo­li että saat hy­viä ras­vo­ja myös si­säi­ses­ti. Juo vet­tä tar­peel­li­nen mää­rä.


IHON HOI­TA­MI­NEN

Päi­vit­täin, aa­muin ja il­loin:

Ihon puh­dis­tus iho­tyy­pin mu­kai­sel­la tuot­teel­la, vii­meis­te­le puh­dis­tus kas­vo­ve­del­lä.

Ihon kos­teut­ta­mi­nen: Kos­teus­voi­de iho­tyy­pin mu­kaan sekä sil­mä­nym­pä­rys­voi­de. 

See­ru­meis­ta ja kas­vo­öl­jyis­tä saa li­sä­te­hoa ja nii­tä voi­daan käyt­tää päi­vit­täin tai tar­peen mu­kai­ses­ti iho­tyy­pis­tä riip­puen.  

Muis­ta le­vit­tää kos­teus­voi­de aina kau­lal­le saak­ka. 


Vii­koit­tain tai joka toi­nen viik­ko:

Kuo­rin­ta joka toi­nen viik­ko tai ker­ran vii­kos­sa, kuo­rin­nan jäl­keen iho­tyy­pin mu­kai­nen kas­vo­naa­mio.  

Väl­tä ihon lii­al­lis­ta kuo­ri­mis­ta tai lii­an voi­mak­kai­ta tuot­tei­ta.


Hoi­to­la­hoi­dot tar­peen mu­kaan:

Kas­vo­hoi­dois­sa kos­teut­ta­vat ja kiin­teyt­tä­vät hoi­dot iho­tyy­pin ja ihon ti­lan mu­kai­ses­ti. 


KAU­NEUS­SA­LON­KI BEL­LA PAU­LII­NA

Kaup­pi­aan­tie 1

90460 Ou­lun­sa­lo

bel­la­pau­lii­na@gmail.com 

Puh. 0404189963

Suomenkosmetologienyhdistys_tahtitunnus_harmaa-me.png

© Kau­neus­sa­lon­ki Bel­la Pau­lii­na 2019