hydra_1-me.jpg

HY­DRA FACIAL

Hy­dra­Facial on ihon­hoi­to­maa­il­maa mul­lis­ta­va, mark­ki­noi­den edis­ty­nein ihon­hoi­to­tek­no­lo­gia, jos­sa iho puh­dis­te­taan, kuo­ri­taan, iho­huo­ko­set tyh­jen­ne­tään ja te­hoai­neet syö­te­tään ihoon ki­vut­to­mas­ti.


Mil­tä hoi­to tun­tuu?

Hoi­to tun­tuu miel­lyt­tä­väl­tä eikä ai­heu­ta ki­pua eikä ikä­viä tun­te­muk­sia. Jopa pe­rin­tei­ses­ti ko­me­do­rau­dal­la teh­ty pu­ris­te­lu ta­pah­tuu Hy­dra­Facial hoi­dos­sa Vor­tex-ve­si­pyör­re­puh­dis­tuk­sen an­sios­ta ki­vut­to­mas­ti.


Kuin­ka kau­an hoi­to kes­tää?

Kos­teut­ta­va ja puh­dis­ta­va pe­rus­hoi­to kes­tää noin 25min. Li­sä­op­ti­moi­ta käyt­täes­sä hoi­to kes­tää iho­tyy­pis­tä riip­puen 5-20min pi­dem­pään.


Kos­ka hoi­to­tu­lok­set nä­ky­vät?

Tu­lok­set nä­ky­vät vä­lit­tö­mäs­ti, mujt­ta kos­ka te­hoai­neet jää­vät vai­kut­ta­maan ihol­le usei­den päi­vien ajan hoi­don jäl­keen, par­hai­ten tu­lok­set nä­ky­vät usei­den päi­vien ajan hoi­don jäl­keen. 


Mitä pi­tää huo­mioi­da tai teh­dä hoi­don jäl­keen?

Hoi­don jäl­keen tu­lee vält­tää suo­raa au­rin­gon­va­loa ja käyt­tää au­rin­ko­suo­ja­voi­det­ta.


Mil­tä iho tun­tuu ja näyt­tää heti hoi­don jäl­keen?

Iho tun­tuu hoi­don jäl­keen puh­taal­ta, peh­meäl­tä ja kos­teu­te­tul­ta. Ter­ve puna las­kee pa­ris­sa mi­nuu­tis­sa, joka jäl­keen olet val­mis jat­ka­maan ar­ki­puu­hia­si. Toi­pu­mi­sai­kaa ei ole.


Mil­lai­sel­le ihol­le Hy­dra­Facial so­pii?

Kai­kil­le iho­tyy­peil­le, myös her­käl­le ja kui­val­le ihol­le. 

Pa­la­neel­le, ek­see­ma ja pso­ria­sis­po­ti­lail­le hoi­toa ei kui­ten­kaan suo­si­tel­la.

KAU­NEUS­SA­LON­KI BEL­LA PAU­LII­NA

Kaup­pi­aan­tie 1

90460 Ou­lun­sa­lo

bel­la­pau­lii­na@gmail.com 

Puh. 0404189963

Suomenkosmetologienyhdistys_tahtitunnus_harmaa-me.png

© Kau­neus­sa­lon­ki Bel­la Pau­lii­na 2019