Kes­to­pig­men­toin­nit

Kes­to­pig­men­toin­nit

Kes­to­pig­men­toin­ti on kul­ma­kar­vo­jen ja sil­män­ra­jaus­ten py­sy­vää ko­ros­ta­mis­ta. 

Kes­to­pig­men­toin­ti kes­tää ihos­ta riip­puen noin 2-5 vuot­ta. 


Uusiin kes­to­pig­men­toin­tei­hin kuu­luu kak­si kä­sit­te­ly­ker­taa, toi­nen ker­ta teh­dään 8 vii­kon ku­lut­tua en­sim­mäi­ses­tä ker­ras­ta. Tä­män jäl­keen pig­men­toin­te­ja voi­daan yl­lä­pi­tää vah­vis­tuk­sel­la joka teh­dään muu­ta­man vuo­den vä­lein, en­nen­kuin pig­men­toin­ti haa­lis­tuu.

 

Toi­men­pi­tees­sä ku­luu ai­kaa noin 1-2 tun­tia, mut­ta va­ra­taan ai­kaa si­tä­kin enem­män jot­ta saa­daan sel­lai­nen lop­pu­tu­los kuin asia­kas ha­lu­aa. 


En­nen var­si­nais­ta ai­kaa voi­daan va­ra­ta aika il­mai­seen kon­sul­taa­tio käyn­tiin, jos­sa asiak­kaan kans­sa kes­kus­tel­laan hä­nen toi­veis­ta ja käy­dään yh­des­sä läpi mah­dol­li­set vas­ta-ai­heet sekä ko­ti­hoi­to oh­jeet, ja jos on jo­tain mikä pig­men­toin­neis­sa as­kar­rut­taa.

kuva33-me.png

Pig­men­teis­tä

Käy­täm­me laa­duk­kai­ta Sveit­si­läi­siä Swiss Co­lo­rin pig­ment­te­jä, kos­ka asiak­kaan tur­val­li­suus on meil­le tär­keä­tä.Pig­men­tit ei­vät si­säl­lä rau­taok­si­de­ja, vaa­ral­li­sia atso-vä­re­jä tai PAH yh­dis­tei­tä (Po­ly­sykli­set aro­maat­ti­set hii­li­ve­dyt), eikä kiel­let­ty­jä ras­kas­me­tal­le­ja tai vaa­ral­li­sia aro­maat­ti­sia amii­ne­ja ku­ten NDE­LA.

Mil­lon kes­to­pig­men­toin­tia ei voi­da teh­dä?

  • Jos asiak­kaal­la on her­pes
  • HIV
  • Dia­be­tes (lää­kä­rin lu­val­la)
  • ve­ren­vuo­to­tau­ti

Ko­ti­hoi­to-oh­jeet

  • Seu­raa­vaan 24 tun­tiin ei saa kas­tel­la, kos­kea tai lait­taa mi­tään kos­me­tiik­kaa pig­men­toin­nin pääl­le
  • 24 tun­nin jäl­keen lai­ta ke­vyes­ti  hoi­to­voi­det­ta jon­ka saat kä­sit­te­lys­sä, ihol­le seu­raa­vat 7 päi­vää
  • 3-4 päi­vää väl­tä alu­een kas­te­lua ja hi­koi­lua
  • seu­raa­van 10 päi­vän ajan älä käy­tä muu­ta kos­me­tiik­kaa kuin hoi­to­voi­det­ta pig­men­toi­tu­neel­le alu­eel­le. 
  • Myös sau­naa, ui­ma­hal­lia ja au­rin­gol­le al­tis­tu­mis­ta on hyvä vält­tää tä­män 10 päi­vän ajan, kun­nes kaik­ki rupi on läh­te­nyt pois.

HUOM! Lie­vää ru­pea ke­hit­tyy alu­eel­le ja pig­men­toin­nit saat­ta­vat näyt­tää jon­kun päi­vän tum­mem­mil­ta. Älä revi ru­pea sil­lä vaa­ra­na on että pa­ran­tu­nut pig­men­toin­ti näyt­tää val­mii­na epä­ta­sai­sel­ta, vaan odo­ta että rupi läh­tee pik­ku­hil­jaa it­sek­seen pois. Näin saa­daan lop­pu­tu­lok­ses­ta ta­sai­nen.


Py­sy­vä lop­pu­tu­los on 40% vaa­leam­pi 

KAU­NEUS­SA­LON­KI BEL­LA PAU­LII­NA

Kaup­pi­aan­tie 1

90460 Ou­lun­sa­lo

bel­la­pau­lii­na@gmail.com 

Puh. 0404189963

Suomenkosmetologienyhdistys_tahtitunnus_harmaa-me.png

© Kau­neus­sa­lon­ki Bel­la Pau­lii­na 2019